TS Nguyễn Vinh Huy - Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam - trả lời: Theo nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn, đối với trường hợp của bạn thì căn cứ khoản 2 điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây: Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng; công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung (lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập); bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập; lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Theo đó, tài sản chung của vợ chồng được chia đôi cho 2 vợ chồng và có tính đến các yếu tố đã liệt kê ở trên. Hộ khẩu không phải là căn cứ để chia tài sản nên con riêng của bạn tuy đã nhập chung sổ hộ khẩu với gia đình thì cũng không được chia, trừ trường hợp vợ chồng bạn có thỏa thuận khác.

Trường Hoàng ghi