Tại phiên họp, các thành viên ban chỉ đạo đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp trung ương nhiệm kỳ 2016-2021; nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2020.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp trung ương Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp trung ương Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch nước mong muốn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện có hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp theo đúng chủ trương, đường lối do Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra và các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chủ tịch nước đề nghị ban chỉ đạo cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện từ nay đến hết năm 2017. Trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ cơ bản, như tích cực chỉ đạo việc rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Hình sự và xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành các bộ luật, luật về tố tụng tư pháp mới được Quốc hội thông qua; khẩn trương hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy các cơ quan được giao thực hiện các hoạt động tư pháp.

B.T.Q