Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

Tin mới

13/01/2011 00:11

Với trách nhiệm lịch sử to lớn trước toàn dân tộc, Đại hội XI thông qua nhiều quyết sách quan trọng nhằm đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể sáng 12-1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) với sự tham dự của 1.377 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều khiển phiên khai mạc.

Các đại biểu TPHCM trong ngày khai mạc đại hội 12-1. Ảnh: HỒNG KỲ
 
Nhìn thẳng, nói đúng sự thật
 
Đọc diễn văn khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Đại hội XI có trách nhiệm lịch sử to lớn trước toàn dân tộc. Đại hội cần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc, để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu và yếu kém, khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010), tổng kết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
 
Trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X (gọi tắt là báo cáo - TS) về các văn kiện của Đại hội XI, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định toàn Đảng, toàn dân đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội X đề ra.
 
Điểm lại thành tựu 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cũng như 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, Tổng Bí thư nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Kinh tế tăng trưởng 7,2%/năm, GDP năm 2010 theo giá thực tế gấp 3,4 lần so với năm 2000, bình quân GDP đầu người năm 2010 đạt 1.168 USD. Đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét...
 
2020: Trở thành nước công nghiệp hiện đại
 
Báo cáo dự thảo Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển Cương lĩnh 1991) xác định, từ nay đến giữa thế kỷ XXI, phấn đấu xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng XHCN. Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hóa phù hợp, tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước XHCN ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị - xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau.
 
Về định hướng lớn kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, báo cáo nhấn mạnh: phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 
Đổi mới mô hình tăng trưởng
 
Trong báo cáo trình trước đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng đề cập việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế; phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển; tăng cường quốc phòng-an ninh; mở rộng đối ngoại...
 
Về việc đẩy mạnh nhà nước pháp quyền, Tổng Bí thư nhấn mạnh tới 3 nội dung lớn: Tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; tích cực phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Đi đôi với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, báo cáo cũng nêu rõ, cần có chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ và có cơ chế loại bỏ, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với nhân dân.
 
Báo cáo do Tổng Bí thư trình bày khẳng định tiếp tục hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí. Thực hiện chế độ công khai, minh bạch về kinh tế, tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị cung ứng dịch vụ công, doanh nghiệp Nhà nước, các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm từ ngân sách Nhà nước, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công; thực hiện có hiệu quả việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức theo quy định.
 
 “Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị xảy ra tham nhũng, lãng phí; xử lý đúng pháp luật, kịp thời, công khai cán bộ tham nhũng, tịch thu sung công tài sản tham nhũng và có nguồn gốc từ tham nhũng” - Tổng Bí thư nêu rõ.
 
Thước đo cán bộ: Hiệu quả công việc
 
Nhấn mạnh tới việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, báo cáo khẳng định: Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là bộ phận của hệ thống ấy; Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng đảng viên, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị; tổng kết việc sáp nhập một số ban, bộ, ngành để có chủ trương phù hợp;  tiếp tục thực hiện chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân; thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng.
 
Đề cập vấn đề cán bộ, trong báo cáo do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trình bày cho biết: “Lấy hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chủ yếu. Có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương. Kịp thời thay thế cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, giảm sút uy tín, vi phạm pháp luật, chính sách của Nhà nước, kỷ luật của Đảng”.
 
Kết thúc bản báo cáo, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Đại hội XI của Đảng khẳng định ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, triệu người như một, năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh, bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

 

Thế giới chúc mừng Đại hội XI

 
Tại phiên khai mạc sáng 12-1, thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội XI, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai cho biết đã có 121 điện mừng từ 103 đảng và 14 tổ chức của 69 nước trên thế giới chúc mừng Đại hội XI của Đảng.
 
Theo bà Mai, trong những ngày này, các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế liên tục gửi thư, điện chúc mừng Đại hội XI, bày tỏ tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cũng như thể hiện sự quan tâm sâu sắc của bạn bè quốc tế đối với đại hội-sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân VN. Bà Mai cũng cho biết trong 25 năm đổi mới, Đảng ta đã không ngừng mở rộng và tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản và công nhân, đảng cánh tả, đảng cầm quyền và các đảng khác ở 115 nước khắp các châu lục trên thế giới.

N.D-P.D

Mục tiêu kinh tế-xã hội 2011-2020

 
Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 7% - 8%/năm. GDP năm 2020 theo giá so sánh bằng khoảng 2,2 lần so với năm 2010. GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoảng 3.000 USD. Giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 45% trong tổng GDP. Giá trị sản phẩm công nghiệp chế tạo chiếm khoảng 40% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp. Yếu tố năng suất tổng hợp đóng góp vào tăng trưởng ít nhất đạt 35%; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt nhóm trung bình cao của thế giới; tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi; lao động qua đào tạo đạt trên 70%; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm...
Phạm Dương - Nam Dương
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI