Nhiều người đứng trước Khách sạn Rex, hy vọng được thấy Tổng thống Obama

Nhiều người đứng trước Khách sạn Rex, hy vọng được thấy Tổng thống Obama


Ảnh: ĐÌNH THI

Ảnh: ĐÌNH THI

Nhóm phóng viên