Các đại biểu đến tham dự Đại hội XII sáng ngày 25-1 - Ảnh: Tấn Thông
Các đại biểu đến tham dự Đại hội XII sáng ngày 25-1 - Ảnh: Tấn Thông

Theo chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội XII), sáng nay 25-1, Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Các đại biểu tham dự Đại hội XII tiến hành ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII (nếu có).

Đoàn Chủ tịch Đại hội XII sau đó họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Chiều cùng ngày, Đại hội XII làm việc tại hội trường để nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Đại hội XII tiếp đó thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Trước đó, đến cuối giờ chiều ngày 24-1, tất cả 68 trưởng đoàn đại biểu tại Đại hội XII đã báo cáo Đoàn chủ tịch về danh sách nhân sự xin rút.

Trao đổi báo chí chiều 24-1, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh cho biết: “Tất cả các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư không được Trung ương (khóa XI) giới thiệu đã rút hết vì ý thức Đảng của các đồng chí ấy rất cao và các đồng chí bày tỏ ý nguyện từ lâu rồi, còn cho rút hay không sẽ do Đại hội quyết định”.

Tại Đại hội XII, các đoàn đã đề cử thêm 92 nhân sự để bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII, trong đó 62 người vào danh sách ủy viên chính thức và 30 người vào danh sách ủy viên dự khuyết. Ngày 23-1, Đại hội XII đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Chấp hành Trung ương khoá XII là 200 người, trong đó có 180 uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết (Trung ương khóa XI có 200 ủy viên, trong đó 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết).

Trước đó, Ban chấp hành Trung ương khóa XI đã giới thiệu với Đại hội XII danh sách 221 nhân sự bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII (số dư 10,5%), trong đó 199 người vào danh sách ủy viên chính thức và 22 người vào danh sách dự khuyết (số dư 10%).

Theo ông Lê Quang Vĩnh, với số giới thiệu bổ sung của các đại biểu, số dư giới thiệu bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã vượt quá 30% theo quy định. Những nhân sự thuộc Ban chấp hành Trung ương khóa XI nếu được các đại biểu đề cử thì phải xin rút và Đại hội quyết định cho rút thì không đưa vào danh sách đề cử tại Đại hội XII. Nhân sự nào không thuộc Ban chấp hành Trung ương cũ có quyền tự do nhận đề cử, ứng cử.

Trong trường hợp danh sách do Đại hội XII đề cử hợp thành với danh sách do Ban chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu có tổng số dư vượt quá 30% thì sẽ hình thành danh sách các nhân sự mới được đề cử để Đại hội bỏ phiếu kín, kiểm phiếu tại Đại hội và lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ tối đa 30%.