Infographic: Hành trình xộ khám của đại gia Trầm Bê - Ảnh 1.

Infographic: Hành trình xộ khám của đại gia Trầm Bê - Ảnh 2.

Infographic: Vương Fương Anh; dữ liệu: Gia Hy