Đây thực sự là “ngày hội non sông” bởi mỗi cử tri sẽ thể hiện trách nhiệm, quyền lợi của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Mỗi lá phiếu là niềm tin, kỳ vọng của cử tri gửi gắm vào người mà mình lựa chọn bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước và chính quyền địa phương các cấp.

Bảy mươi năm trước, trong “Lời kêu gọi toàn dân đi bầu cử” ngày 5-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Ngày mai là một ngày sẽ đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ… Mỗi lá phiếu cũng có sức mạnh như một viên đạn”.

Ngày ấy, đất nước ta đang đứng trước hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, cùng lúc phải đối mặt “giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm” nhưng cuộc tổng tuyển cử diễn ra thật sôi động, dân chủ, trọn vẹn với 89% cử tri cả nước tham gia bầu 333 đại biểu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nhìn lại chặng đường 70 năm qua để thấy rằng lá phiếu của đồng bào ngày ấy hẳn là có giá trị rất lớn. Bởi lẽ, nó là kết tinh của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm đi trên con đường dân chủ nhằm xác lập “nước Việt Nam mới”, đứng đầu là Chính phủ lâm thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khẳng định quyền công dân cho mỗi đồng bào trước cộng đồng quốc tế.

Bảy mươi năm qua, đất nước trải qua biết bao thăng trầm bởi 2 cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập cho Tổ quốc kéo dài 30 năm, rồi 10 năm bao cấp với nhiều hạn chế. Dù vậy, công cuộc xây dựng một nhà nước pháp quyền trên tinh thần thượng tôn pháp luật thật sự được đẩy mạnh với nhiều kết quả đáng ghi nhận kể từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, từ năm 1986.

Đứng trước vận hội mới, đổi mới toàn diện, hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp cũng ngày càng chuyên nghiệp hơn, trên tinh thần là cơ quan quyền lực đúng nghĩa. Tuy vậy, cũng có lúc, có nơi vẫn còn đó tình trạng “luật khung, luật không bằng… lệ”, “giám nhưng không sát, sát nhưng không giám”. Thậm chí, đã có nhiều đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp bị bãi nhiệm, tù tội vì không đủ tư cách, vi phạm pháp luật. Những trường hợp như thế khiến cử tri bức xúc và ít nhiều mất niềm tin.

Như bao cuộc bầu cử đã qua suốt chặng đường dài 70 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021) sẽ được tiến hành trên tinh thần dân chủ - công bằng - minh bạch. Cử tri cả nước với quyền lợi và nghĩa vụ của mình sẽ tự do lựa chọn, bầu ra những người xứng đáng để gánh vác việc nước. Những người trúng cử phải nhận rõ trọng trách, ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, mưu sự hạnh phúc cho nhân dân.

“Ngày hội non sông” năm 2016 đang cận kề với những lá phiếu tràn đầy niềm tin và sức mạnh.

Lê Trường