Khẳng định của vị đại biểu Quốc hội đồng thời là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng ta được đưa ra khi nhiều cử tri nêu nhiều ý kiến về công tác nhân sự cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Quốc hội khóa XIV sắp tới.

Đảng lãnh đạo toàn diện và triệt để nên những nhân sự được quy hoạch, giới thiệu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII cũng chính là những nhân sự chủ chốt được giới thiệu để cử tri và cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình - Quốc hội - bầu hoặc phê chuẩn vào các chức vụ lãnh đạo chủ chốt của nhà nước trong tương lai. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11 vừa qua: “Đây là công việc có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước”.

Chính vì thế, có thể thấy Hội nghị Trung ương lần thứ 11 đã thảo luận và thống nhất những tiêu chuẩn và cơ cấu cụ thể của những cán bộ tham gia vào Ban chấp hành Trung ương khóa tới - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa 2 kỳ Đại hội Đảng.

Bên cạnh xác định rõ các tiêu chuẩn về trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, Trung ương nhấn mạnh tới việc kiên quyết không để lọt vào ban lãnh đạo khóa tới những người có “một trong các khuyết điểm” như: Không có bản lĩnh chính trị; không kiên định quan điểm, đường lối… Đặc biệt là không để lọt những người tham vọng quyền lực; xu nịnh; chạy chọt; phe cánh; lợi ích nhóm; mị dân; có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất...; bản thân và vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính…

Có thể nói lựa chọn và giới thiệu được những cán bộ lãnh đạo có phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ đúng như tiêu chuẩn được Hội nghị Trung ương lần thứ 11 đưa ra sẽ giúp có được một đội ngũ cán bộ lãnh đạo đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao về phát triển của đất nước cũng như kỳ vọng của nhân dân. Tuy nhiên, xác định tiêu chuẩn là một điều kiện cần còn quan trọng hơn là phải làm sao thực sự lựa chọn được cán bộ lãnh đạo đúng theo tiêu chuẩn đã đề ra như một cử tri đã băn khoăn: “Đề ra tiêu chuẩn thì dễ nhưng làm thế nào để xác minh được ông này bè cánh, mị dân, gia đình vợ con tiêu cực, tham nhũng?”.

Công tác nhân sự lựa chọn nhân tài cho Đảng và đất nước luôn có vai trò quyết định tới tương lai phát triển bởi đó là “nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng” như tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ.

PHAN ĐĂNG