Chiều 8-11, với 82,39% đại biểu tán thành, Quốc hội (QH) đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Theo đó, quy mô nợ công hằng năm giai đoạn này không quá 65% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), nợ Chính phủ không quá 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP; giảm dần tỉ lệ bội chi ngân sách nhà nước, đến năm 2020 xuống dưới 3,5% GDP.

Xử lý dứt điểm các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ

Theo nghị quyết, đến năm 2020, tỉ lệ nợ xấu thực tế trong nền kinh tế giảm xuống mức dưới 3%. Nghị quyết cũng yêu cầu thoái toàn bộ vốn nhà nước tại các doanh nghiệp (DN) thuộc các ngành không cần nhà nước sở hữu trên 50% vốn, thoái vốn nhà nước xuống mức sàn quy định đối với các ngành mà nhà nước sắp xếp, cơ cấu lại vốn đầu tư.

Yêu cầu của QH là trước năm 2019, phải hoàn thành cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và các tổ chức tín dụng để tập trung nguồn lực triển khai tái cơ cấu các lĩnh vực khác. “Xử lý dứt điểm các DNNN thua lỗ, các dự án đầu tư của DNNN không hiệu quả theo nguyên tắc và cơ chế thị trường; xem xét, thực hiện phá sản DNNN theo quy định của pháp luật về phá sản DN” - nghị quyết nêu rõ.

Thoái vốn tại các doanh nghiệp, trong đó có EVN. Trong ảnh: Thu tiền điện tại EVN HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Thoái vốn tại các doanh nghiệp, trong đó có EVN. Trong ảnh: Thu tiền điện tại EVN HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nghị quyết yêu cầu hoàn thành cơ bản việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu. Xử lý và xóa bỏ tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo; đẩy mạnh thoái vốn ngoài ngành của các ngân hàng thương mại.

Bên cạnh đó, phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trong nước và thu hút hợp lý đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thúc đẩy hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có công nghệ hiện đại để làm nòng cốt, mũi nhọn phát triển kinh tế cùng với sự phát triển của các DN vừa và nhỏ trong nước, nâng cao sức cạnh tranh với DN nước ngoài.

Theo nghị quyết, cần thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài, chú trọng thu hút các công ty đa quốc gia lớn, lan tỏa hiệu quả tới khu vực kinh tế trong nước và gắn với bảo vệ môi trường. Xây dựng môi trường cạnh tranh minh bạch, công bằng, bình đẳng, thuận lợi; giảm chi phí liên quan đến quản lý nhà nước và rủi ro thể chế đối với khu vực DN, nhất là DN tư nhân trong nước.

Tiết kiệm chi tiêu theo khả năng nền kinh tế

Nghị quyết của QH cũng yêu cầu đẩy mạnh cơ cấu lại thu - chi ngân sách, bảo đảm an toàn nợ công và tài chính quốc gia; thực hiện đúng Luật Ngân sách nhà nước và các luật về thuế, phí, lệ phí; thực hành tiết kiệm chi tiêu trong khả năng của nền kinh tế.

Ngoài ra, tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả vốn vay, chỉ vay trong khả năng trả nợ; kiểm soát chặt khoản vay của chính quyền địa phương và DNNN. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương thu - chi ngân sách ở tất cả cấp, ngành, địa phương và đơn vị.

Nghị quyết còn yêu cầu tiến hành sáp nhập, giải thể đơn vị, bộ máy hoạt động không hiệu quả; đẩy mạnh tinh giản biên chế, cải cách bộ máy nhà nước gắn với cải cách tiền lương. Tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện vượt bậc về chất lượng môi trường kinh doanh. Đổi mới căn bản cách thức quản lý và thái độ làm việc của công chức nhà nước, phục vụ đi đôi với quản lý; minh bạch hóa quản lý nhà nước, tăng cường kỷ luật công vụ, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước...

“Xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ, có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ” - nghị quyết nêu rõ.

VĂN DUẨN - NGUYỄN QUYẾT