Phát triển nhanh, bền vững

Tin mới

12/01/2011 23:55

Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước

Chiều 12-1, đại hội làm việc tại đoàn, cho ý kiến về dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, gồm: Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; Báo cáo Chính trị Đại hội XI của Đảng; báo cáo một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi); báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Các đại biểu gặp gỡ giao lưu trong giờ giải lao của đại hội. Ảnh: TTXVN
 
Xây dựng quyết sách của quốc gia
 
Theo TTXVN, các đại biểu (ĐB) đã thảo luận về đánh giá tổng quát quá trình cách mạng Việt Nam; mục tiêu và những phương hướng cơ bản trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc XHCN; định hướng về phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, quốc phòng, an ninh...; đánh giá những thành tựu và hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm qua thực tiễn chiến lược 2001-2010 và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; các giải pháp phát triển, đổi mới giáo dục đào tạo... phương hướng xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao chất lượng đảng viên, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp và công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên...
 
Góp ý kiến vào nội dung quốc phòng – an ninh, các ĐB khẳng định tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó quân đội nhân dân, công an nhân dân là lực lượng nòng cốt... Về phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển, các ĐB cho rằng phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển là thể hiện rõ nhất tính ưu việt của chế độ ta. Các ĐB khẳng định phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước...
 
Đổi mới tổ chức, cán bộ
 

Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, mà đảng viên xuất thân từ công nhân ngày càng ít đi. Chúng tôi đề nghị giữ quy định Công đoàn được thay mặt một đảng viên bảo lãnh, giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng mà không giới hạn độ tuổi đoàn viên đó.

 
Ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN
Các ĐB Bùi Đức Hạnh, Bí thư Huyện ủy Can Lộc (Hà Tĩnh) và Hà Văn Hùng, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đề nghị cần quan tâm tới việc bảo đảm phát triển hài hòa các vùng, miền, trong đó cần coi trọng phát triển kinh tế biển trong Cương lĩnh chính trị. ĐB Bùi Đức Hạnh đề nghị về lâu dài, nền kinh tế Việt Nam cần quan tâm đến chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động, coi trọng chuyển dịch cơ cấu đầu tư cho phù hợp; tiếp tục đưa nhận thức quan điểm lớn của Đảng: Con người, trung tâm của chiến lược phát triển vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển. ĐB Nguyễn Hữu Nhân (TPHCM) nhận xét theo chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại nhưng chỉ tiêu về tỉ lệ đô thị hóa đạt trên 45%, số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50% là thấp so với mục tiêu đề ra.
 
ĐB Phạm Phương Thảo (TPHCM) cho rằng phải quan tâm đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, cán bộ. “Việc rà soát chức năng nhiệm vụ từng cơ quan trong tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị để giảm sự chồng chéo và phân định rõ trách nhiệm. Rà soát lại bộ máy phải gắn với rà soát chức năng của từng cơ quan”- ĐB Thảo nói.
 
Về công tác xây dựng Đảng, ĐB Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, trăn trở: Hiện nay số lượng đảng viên là công nhân, xuất thân công nhân trong Đảng ngày càng ít dần, nhu cầu phát triển Đảng trong công nhân, nhất là công nhân trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước là rất lớn. Ở những doanh nghiệp đó, hơn ai hết Công đoàn là nơi sâu sát nhất, gắn bó nhất với người lao động, hiểu rõ họ có xứng đáng là đảng viên hay không.
 
Sáng 13-1, các ĐB tiếp tục thảo luận tại đoàn.
 
Ý kiến Đại biểu Đại hội XI
Hoàn thiện cơ chế, chính sách kinh tế
 
Đại biểu Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM:
Phát triển giao thông, đô thị
 
Qua nghiên cứu các văn kiện, chúng tôi hoàn toàn đồng tình, nhất trí cao với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Những mục tiêu, nhiệm vụ, nhóm giải pháp trong văn kiện có ý nghĩa rất quan trọng khi nước ta bước vào thời kỳ mới bảo đảm phát triển nhanh và bền vững, đặc biệt đến năm 2020 trở thành một nước công nghiệp, hiện đại. Đó là mục tiêu và cũng là mong muốn của nhân dân và đồng bào cả nước gửi gắm cho Đại hội XI.
 
Theo tôi, thời gian tới, phải tập trung và hết sức quan tâm vấn đề phát triển về giao thông, đô thị. Đó đều là những vấn đề đặc biệt quan trọng. Với vai trò, vị trí là một trung tâm kinh tế lớn của đất nước, TPHCM sẽ đóng góp với đại hội  những vấn đề hết sức cụ thể để hoàn thiện cơ chế, chính sách kinh tế.
 
Đại biểu Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội:
Quan tâm hơn tới chất lượng giáo dục
 
Nhà nước đang đặt ra nhiệm vụ lớn cho ngành giáo dục với việc phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi bên cạnh phổ cập tiểu học, THCS và THPT. Thực hiện nhiệm vụ này cũng có nghĩa là số lượng học sinh đến trường sẽ ngày càng đông, dẫn tới mâu thuẫn giữa quy mô và chất lượng nếu không được đầu tư tương xứng.
 
Với đại hội lần này, tôi cho rằng Đảng và Nhà nước cần quan tâm nhiều tới chất lượng giáo dục trong đó có cả cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Hiện tại, việc dành quỹ đất xây trường học rất bức thiết, đặc biệt tại các TP đông dân như Hà Nội. Bên cạnh đó, đối với giáo dục, giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng, vì vậy tôi hy vọng Đại hội XI sẽ đưa ra những điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tế đời sống để giáo viên có thể yên tâm với nghề.
 
Đại biểu Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng:
Người dân tham gia lựa chọn lãnh đạo
 
Tại đại hội này, chúng ta đang đặt ra vấn đề đổi mới công tác cán bộ theo hướng công khai, minh bạch. Tức là để nhân dân tham gia ngày càng nhiều hơn, trực tiếp hơn vào đời sống chính trị của đất nước. Đặc biệt là tham gia vào vấn đề lựa chọn lãnh đạo các cấp để những người lãnh đạo khi được bầu ra phải được người dân đánh giá một cách trực tiếp. Đánh giá đó cũng được thể hiện bằng việc lựa chọn trong các cơ chế bầu cử.
 
Chúng tôi cho rằng việc này chúng ta đã và đang đổi mới và ngay trong nội bộ Đảng, việc sinh hoạt cũng ngày càng dân chủ hơn, đánh giá cán bộ cũng ngày càng thực chất hơn.
T.Linh - H.Thành ghi
Đại hội Đảng XI quan trọng đối với tương lai VN
 
Các báo nước ngoài đã đăng nhiều bài viết đánh giá ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản VN đối với tương lai của VN.
 
Theo TTXVN, báo Pasason, cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, ngày 12-1 đăng xã luận nhan đề “Chào mừng Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản VN”. Xã luận nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị, xã hội vô cùng quan trọng đối với Đảng và nhân dân VN trong sự nghiệp đổi mới và đưa đất nước tiến lên theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa một cách vững chắc, tiến tới thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 
Tại Hồng Kông (Trung Quốc), mạng tin “Đa chiều” ngày 11-1 đăng bài viết nhan đề “Ngọn gió VN xã hội chủ nghĩa đang mạnh” của tác giả Ngải Đa, nhấn mạnh công cuộc đổi mới đã đưa VN cải cách và phát triển toàn diện về mọi mặt, đặc biệt là kinh tế, văn hóa và ngoaåi giao. VN cũng đã mạnh dạn cải cách chính trị, ổn định tình hình trong nước. Vị thế của VN ngày càng được củng cố và nâng cao trên trường quốc tế. Theo bài báo, Đại hội lần thứ XI của Đảng sẽ đưa ra những điều chỉnh nhân sự, tiến trình cải cách và phương châm ngoại giao của VN. Do đó, đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tương lai của đất nước.

L.San

 
Hà Thành – Thùy Linh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI