Cũng là kỳ họp cuối năm song cách nhìn nhận và đánh giá về việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại kỳ họp thứ 10 này có tầm mức khác hẳn những kỳ họp cuối năm thông thường. Kỳ họp này không chỉ đánh giá sự phát triển kinh tế - xã hội của năm 2015, đề ra phương hướng và mục tiêu cho năm 2016 mà còn là dịp để nhìn lại việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2010-2015, qua đó phác thảo tầm nhìn phát triển trong 5 năm tới, 2016-2020. Năm năm trước, chúng ta đặt ra những mục tiêu khá cao cho tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội song đến nay, có thể nói rằng việc thực hiện nằm ngoài tầm với.

Vậy vì sao, đâu là nguyên nhân khách quan và chủ quan? “Mổ xẻ”, phân tích và đánh giá thấu đáo, thẳng thắn, đúng đắn những điều này là tiền đề để có thể đề ra chính xác, khả thi các biện pháp để thực hiện kế hoạch phát triển 5 năm tới nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đây không chỉ là định hướng lớn, mang tính chất bước ngoặt mà xét cho cùng, để đi đến mục tiêu tối hậu là chăm lo phát triển con người.

Theo dòng chảy chủ đạo đó, Quốc hội trong kỳ họp này sẽ xem xét và thông qua hàng loạt dự án luật nhằm đề cao và bảo đảm quyền con người, như: Bộ Luật Dân sự sửa đổi, Bộ Luật Hình sự sửa đổi, Bộ Luật Tố tụng dân sự sửa đổi, Bộ Luật Tố tụng Hình sự sửa đổi, Bộ Luật Tố tụng hành chính sửa đổi, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam… Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ xem xét và “quyết” những dự án luật quan trọng, thể chế hóa nguyên tắc quan trọng của Hiến pháp năm 2013, đó là Luật Trưng cầu ý dân, Luật Về hội, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Báo chí sửa đổi…

Thời gian qua, khi thảo luận về những dự án luật trên, có những luồng ý kiến khác nhau, trong đó thể hiện khá rõ khuynh hướng tư duy dè dặt. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến bứt phá về việc tạo hành lang pháp lý minh bạch, cụ thể, khả thi để Hiến pháp năm 2013 đi vào cuộc sống nhanh, thiết thực nhất.

Đề cao và bảo đảm quyền con người, để nhân dân thực sự là chủ nhân của đất nước thì điều quan trọng là ý chí và nguyện vọng của cử tri, của nhân dân phải được thể hiện chân thực khi quyết các vấn đề hệ trọng cũng như các dự án luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển đất nước trước mắt mà còn tác động tới tương lai, có thể cả chục năm tiếp theo nếu nhìn vào chương trình nghị sự kỳ họp này.

PHẠM DƯƠNG