UBND TP HCM vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2016 – 2020. Mục tiêu chương trình là tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố; khai thác có hiệu quả nguồn thu và tăng cường chống thất thu ngân sách nhà nước.

Không tổ chức lễ khởi công, động thổ

Trong chương trình của mình, UBND TP đề ra phải giảm tần suất tổ chức lễ hội, ngày hội sử dụng ngân sách nhà nước; đảm bảo việc tổ chức lễ hội, ngày hội tiết kiệm, hiệu quả; phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, sử dụng xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí.

Tiết kiệm tối thiểu 15% chi đoàn ra, đoàn vào, không bố trí đoàn ra trong chi thường xuyên các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đặc biệt, TP sẽ cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia; công trình dự án nhóm A; công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương.

Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, TP quyết thực hiện tiết kiệm từ khâu quy hoạch, chủ trương đầu tư. 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, TP sẽ cắt giảm. Còn dự án đã được cấp phép đầu tư nhưng quá thời hạn quy định không triển khai thực hiện theo cam kết hoặc theo giấy phép cũng sẽ bị thu hồi; tạm dừng, cắt giảm các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp.

Hạn chế mua ô tô

Bên cạnh đó, TP sẽ quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công. TP thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định.

Hạn chế mua sắm xe ô tô (trừ xe ô tô chuyên dùng) và trang thiết bị đắt tiền cũng là một chỉ tiêu TP đưa ra để thực hiện trong giai đoạn 2016-2020.

Theo UBND TP, việc mua sắm mới xe ô tô chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành việc rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có theo tiêu chuẩn, định mức do Thủ tướng Chính phủ quy định. Số xe ô tô dôi dư sau khi sắp xếp, điều chuyển (nếu có) TP sẽ bán theo quy định để thu tiền nộp ngân sách nhà nước. TP sẽ không bổ sung nguồn kinh phí ngoài dự toán, kể cả nguồn tăng thu ngân sách nhà nước để mua xe ô tô; triển khai thực hiện xây dựng đề án sử dụng hiệu quả xe công.

Để thực hiện những chỉ tiêu trên, TP HCM sẽ thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; kiên quyết đấu tranh có hiệu quả đối với hành vi gây thất thoát, lãng phí; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Bài: Phan Anh