Các đại biểu Đại hội XII trao đổi ngày 23-1

Chiều 23-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (Đại hội XII) bắt đầu bước vào phần công tác nhân sự với việc nghe Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Các đại biểu Đại hội XII sau đó thảo luận và biểu quyết về số lượng Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Theo giới thiệu của Ban chấp hành Trung ương khóa XI với Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII dự kiến là 200 ủy viên, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết (khoá XI có 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết), trong đó số lượng tái cử dự kiến khoảng 55-60%. Như vậy, số ủy viên mới của Ban chấp hành Trung ương khóa XII khoảng 40-45%.

Trước đó, khi đề cập tới công tác nhân sự Đại hội XII, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa XI Lê Hồng Anh cho biết để bảo đảm tính kế thừa và phát triển, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cần có cơ cấu 3 độ tuổi. Trong đó dưới 50 tuổi dự kiến 15-20%; từ 50-60 tuổi dự kiến 65-70%; trên 60 tuổi dự kiến 5-10%. Các nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần đầu cần đủ tuổi để tham gia được 2 khóa, tối thiểu cũng đủ tuổi tham gia trọn 1 khóa.

Phấn đấu xây dựng cơ cấu, tỉ lệ cán bộ nữ Ban chấp hành Trung ương khóa XII trên 10% (khóa XI là 8,13%), cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ 4-6% (khóa XI là 2,2%), cán bộ là người dân tộc thiểu số từ 9-10% (khóa XI là 8,75%).

Ngoài ra, theo ông Lê Hồng Anh, cần có cơ cấu một số nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Đây cũng là một nét mới trong công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo chương trình, Đại hội XII ngày 24-1 sẽ thảo luận tại đoàn để thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu và danh sách đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII (cả chính thức và dự khuyết) do Ban chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu.

Chiều 24-1, các đại biểu Đại hội XII sẽ ghi phiếu ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Trong chiều cùng ngày, Đoàn chủ tịch sẽ nghe các Trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Phạm Thế