Đại hội XII làm việc tại hội trường ngày 23-1

Theo chương trình đã được thông qua, từ 14 giờ chiều ngày 23-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (Đại hội XII) sẽ xem xét, thảo luận và quyết định về công tác nhân sự của Đại hội.

Theo đó, sau khi nghe báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Đại hội XII sẽ biểu quyết về số lượng Ban chấp hành Trung ương khóa XII vào chiều 23-1. Trước đó, Ban chấp hành Trung ương khóa XI đã giới thiệu để Đại hội XII quyết về số lượng Ban chấp hành Trung ương khóa XII là 200 người, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết (Ban chấp hành Trung ương khóa XI có 175 ủy viên chính thức, 25 ủy viên dự khuyết).

Đại hội XII sau đó dành cả ngày 24-1 để trao đổi về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Các đại biểu tham dự Đại hội XII có thể ghi phiếu ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Sau khi xem xét việc đề cử, ứng cử và các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Đại hội XII sẽ biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Dự kiến, sáng 26-1, Đại hội XII sẽ bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII tại hội trường.

Chiều 26-1, Ban kiểm phiếu Đại hội XII công bố danh sách trúng cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Ngày 27-1, Đại hội nghỉ để Ban chấp hành Trung ương khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sáng 28-1, Đại hội công bố kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Ban chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt Đại hội.

Trong sáng 28-1, sau khi thông qua Nghị quyết Đại hội XII, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XII đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Trả lời Báo Người Lao Động bên hành lang Đại hội XII, Ủy viên Trung ương khóa XI, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết việc bầu cử tại Đại hội XII thực hiện theo quy chế bầu cử được thông qua trong phiên họp trù bị ngày 20-1.

Theo quy chế này, việc ứng cử, đề cử của các đại biểu tại Đại hội XII đều được thể hiện một cách công khai, dân chủ, minh bạch. Cũng theo như quy chế bầu cử, ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XI mà không được Ban chấp hành khóa này giới thiệu thì nhân sự đó không được ứng cử tại Đại hội XII. “Nếu được Đại hội đề cử thì nhân sự đó phải xin rút. Còn họ được rút hay không sẽ do Đại hội quyết định” - Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết.

T.Dũng-P.Dương