Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm sáng 15-11 Ảnh: HOÀNG NGỌC

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm sáng 15-11 Ảnh: HOÀNG NGỌC

Chiều 28-11, trước khi họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua 4 nghị quyết quan trọng. Trong đó, Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn được thông qua với 81,49% đại biểu (ĐB) tán thành

Trước đó, báo cáo giải trình thêm về nghị quyết này của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho biết: Về thời hạn và thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, một số ý kiến cho rằng thời hạn lấy phiếu tín nhiệm 1 lần/nhiệm kỳ là không phù hợp, đề nghị quy định lấy phiếu tín nhiệm 2 lần/nhiệm kỳ, lần thứ nhất vào cuối năm thứ 2 (hoặc đầu năm thứ 3), lần thứ hai vào cuối năm thứ 4 của nhiệm kỳ Quốc hội, HĐND.

Về vấn đề này, UBTVQH cho rằng việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 1 lần vào năm thứ ba của nhiệm kỳ Quốc hội hoặc HĐND ngoài việc khắc phục những hạn chế của cơ chế lấy phiếu tín nhiệm hằng năm theo quy định hiện hành, còn có thuận lợi là sẽ kết nối kết quả lấy phiếu tín nhiệm với việc xem xét, đánh giá cán bộ giữa nhiệm kỳ của các tổ chức Đảng, làm cơ sở cho việc quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cho khóa tiếp theo. Quy định Quốc hội, HĐND lấy phiếu tín nhiệm 1 lần/nhiệm kỳ sẽ tạo sự đồng bộ với quy định về thời hạn và thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong cả hệ thống chính trị theo tinh thần kết luận tại Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 9 (khóa XI).

Do vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội chấp thuận cho giữ quy định về vấn đề này như dự thảo nghị quyết: Quốc hội, HĐND tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 1 lần vào năm thứ ba của nhiệm kỳ Quốc hội hoặc HĐND.

Về mức độ tín nhiệm, một số ý kiến đề nghị quy định 2 mức độ tín nhiệm là: “tín nhiệm” và “không tín nhiệm”, có ý kiến đề nghị quy định 2 mức độ tín nhiệm là: “tín nhiệm” và “không tín nhiệm” nhưng trong “tín nhiệm” thì có 2 mức là “tín nhiệm” và “tín nhiệm cao”.

Theo UBTVQH, quy định 3 mức độ tín nhiệm nhằm phân biệt rõ tính chất khác nhau giữa việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm nhằm xác định hệ quả của hoạt động này, xem đây là một bước chuẩn bị trong quy trình bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Theo quy định thì việc bỏ phiếu tín nhiệm có 2 mức tín nhiệm và không tín nhiệm và cũng không quy định số lần bỏ phiếu trong một nhiệm kỳ. Qua 2 lần lấy phiếu tín nhiệm vừa qua tại QH, việc ĐBQH thể hiện tín nhiệm theo 3 mức về cơ bản đã phản ánh sự đánh giá thận trọng, công tâm, khách quan của đại biểu đối với những người được QH bầu, phê chuẩn. Đây là sự động viên, khích lệ tích cực để người được lấy phiếu tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, đồng thời cũng là sự nhắc nhở, cảnh báo giúp họ sửa chữa kịp thời những hạn chế, yếu kém trong công tác.

Do đó, UBTVQH đề nghị QH cho giữ quy định về 3 mức độ tín nhiệm như đã thể hiện trong dự thảo Nghị quyết theo đúng tinh thần Kết luận tại Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 9 (khóa XI). Cụ thể: QH lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín. Trên phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ của những người được lấy phiếu tín nhiệm, các mức độ: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”.

Th.Dũng