Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Quốc hội thông qua ngày 25-11 đã chính thức bỏ chế độ "viên chức suốt đời". Quy định này được áp dụng từ thời điểm luật có hiệu lực vào ngày 1-7-2020.

Với quy định bỏ chế độ "viên chức suốt đời", những trường hợp nào sẽ được ngoại lệ kể từ ngày 1-7-2020. Theo đó, Luật vừa thông qua quy định rõ, đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày Luật có hiệu lực thi hành (1-7-2020), khi Luật có hiệu lực thì không có thay đổi về chế độ hợp đồng làm việc so với hiện hành.

Bỏ chế độ viên chức suốt đời: Trường hợp nào được ngoại lệ? - Ảnh 1.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Cụ thể, viên chức đã ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn thì tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Viên chức đã ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn thì tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết; sau khi kết thúc thời hạn của hợp đồng làm việc đã ký kết thì được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi quy định bỏ chế độ "viên chức suốt đời". Theo đó, các trường hợp đáp ứng tiêu chí làm việc tại vùng có điều kiện tế - xã hội đặc biệt khó khăn tiếp tục được duy trì ký hợp đồng không xác định thời hạn.

Trường hợp ngoại lệ tiếp theo là cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Luật Viên chức.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Quốc hội cũng giao Chính phủ quy định chi tiết về các loại hợp đồng của viên thức để thực hiện.

Minh Chiến