Muốn chỉnh đốn Đảng, thiết nghĩ cần thực hiện tốt 5 vấn đề sau đây:

Thứ nhất, tất cả cấp ủy và đảng viên - trước hết là đảng viên ở cấp cao, đảng viên là người đứng đầu các cơ quan Đảng, nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội… - phải nỗ lực thực hiện nghiêm túc vấn đề tự phê bình và phê bình. Người có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu tự phê bình.

Thứ hai, tăng cường hơn nữa công tác quản lý, rèn luyện, giáo dục cán bộ thuộc quyền, để mỗi cán bộ, đảng viên đều nhận thức rõ trách nhiệm chính trị của mình, luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, đặc biệt là Quy định những điều đảng viên không được làm.

Thứ ba, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra theo Quy định 55-QĐ/TW ngày 10-1-2012 của Ban Bí thư gắn với kiểm tra việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Thứ năm, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng theo hướng xử lý nghiêm khắc hơn đối với những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Dứt khoát không có sự ưu ái, ngoại lệ, vùng cấm… trong việc xử lý các hành vi sai trái của cán bộ, đảng viên.

Mai Lịch (cán bộ hưu trí)