UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3072/QĐ-UBND về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận thêm nhiệm vụ mới - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh

Theo quyết định, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh là Trưởng ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19.

Thành viên Ban chỉ đạo gồm: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng (thay thế ông Nguyễn Anh Dũng, nguyên Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội do luân chuyển công tác), Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng (thay thế ông Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội do luân chuyển công tác).

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 4230/QĐ-UBND ngày 22-9-2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định số 4898/QĐ-UBND ngày 18-11-2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19.

Các thành viên Ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19; thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; các quận, huyện, thị ủy, UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các phường, xã, thị trấn, các cơ quan, tổ chức có liên quan trách nhiệm thi hành quyết định này.

B.H.Thanh