Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2020 với 3 chức danh: Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đắk Lắk tổ chức thi tuyển chức danh giám đốc và phó giám đốc các sở - Ảnh 1.

Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk sẽ có giám đốc sở qua thi tuyển

Theo Tỉnh ủy Đắk Lắk, việc tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở nhằm từng bước xây dựng cơ chế sử dụng và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý bình đẳng, dân chủ, công khai, khách quan để chọn những cán bộ có phẩm chất, năng lực, trình độ và triển vọng phục vụ sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Qua đó, cũng tạo điều kiện, động lực và cơ hội để cán bộ phấn đấu, rèn luyện, học tập, cống hiến ngày càng tốt hơn. Tạo môi trường để cán bộ tự nghiên cứu, nâng cao trình độ; có các đề án, giải pháp hay để phát triển ngành, lĩnh vực.

Tổ chức thi tuyển còn tạo điều kiện thu hút nhân lực có chất lượng cao từ nhiều nguồn khác nhau nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo tổ chức thi tuyển, quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển, ban giám sát

Riêng đối với các sở có chức danh lãnh đạo, quản lý thi tuyển phải niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan về các nội dung của kỳ thi tuyển, tạo điều kiện để người đủ điều kiện, tiêu chí tìm hiểu, tiếp cận thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và vai trò, nghĩa vụ, quyền lợi, các vấn đề khác liên quan đến thi tuyển.

Ngoài ra, các sở này phải giới thiệu bằng văn bản nhân sự đủ năng lực, điều kiện, tiêu chuẩn cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để đề cử tham gia thi tuyển theo quy định.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tiếp nhận hồ sơ trước ngày 25-2; thời gian thi viết trước ngày 15-3 và thời gian bảo vệ đề án trước ngày 30-3.

Cao Nguyên