Đây là một trong những Đại hội được đánh giá thành công nhất, truyền được cảm hứng và quyết tâm, ý chí, bản lĩnh để đưa đất nước phát triển ở tầm cao mới.

Thành công của Đại hội chính là sự tiếp nối thành tựu 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Thành tựu đó là kết tinh sức sáng tạo trong quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, càng có ý nghĩa to lớn trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới ảm đạm, thiên tai, dịch bệnh nặng nề; an ninh, chính trị khu vực và trên thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Nghị quyết Đại hội là kết tinh của tổ chức và thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng với mục tiêu, định hướng rõ ràng, xác định hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, phân công tổ chức thực hiện cụ thể. Khẳng định thành tựu đã qua có sức cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ngay từ bây giờ, cần phải nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Bối cảnh thế giới và tình hình đất nước cũng đang đặt ra nhiều vấn đề đòi hỏi phải tập trung giải quyết. Khoảng cách từ quyết tâm chính trị đến kết quả hiện thực đang đòi hỏi hành động thiết thực sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng sự chỉ đạo thông suốt, sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, phải được tổ chức thực hiện bằng sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Làm sao để Nghị quyết không chỉ là định hướng trong nội bộ Đảng mà phải là tài sản của người dân, có sự tham gia tích cực của người dân và doanh nghiệp. Nghị quyết đi vào cuộc sống bằng nguồn lực vật chất cụ thể được bố trí khoa học, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn và bảo đảm hiệu quả, minh bạch và trong sạch.

Các nhân sự được tín nhiệm bầu giữ chức vụ quan trọng trong Đảng từ Trung ương đến cơ sở phải thật sự trong sạch, không chỉ học tập tư tưởng và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, mà phải thực sự tỏ rõ bằng hành động thực tiễn, họ chính là trung tâm đoàn kết, kết tinh trí tuệ của tập thể.

Người dân vẫn đang kỳ vọng sau Đại hội những hành động mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo vị thế ngoại giao cho đất nước mà còn là việc đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, xử lý vi phạm để làm trong sạch tổ chức, để tổ chức Đảng, chính quyền mạnh hơn.

Thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, nhưng quan trọng hơn vẫn là thành tựu sẽ được tạo ra từ Đại hội này. Nhân dân đang kỳ vọng, nhưng nhân dân cũng chính là những người thầy nghiêm khắc từ thực tiễn. 

TRẦN HIỆP THỦY