Dự thảo quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (gọi tắt là Quy định nêu gương) trình ra Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Hội nghị Trung ương 8) trong ngày làm việc thứ 2.

Chống háo danh, hứa suông...

Dự thảo nghị quyết quy định: Tất cả cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương phải gương mẫu chấp hành cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Không đủ uy tín, cán bộ cấp cao phải từ chức - Ảnh 1.

Hội nghị Trung ương 8 thông qua chương trình làm việc Ảnh: NHẬT BẮC

Yêu cầu từng ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ủy viên Trung ương phải gương mẫu về bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu; đạo đức, lối sống, phong cách làm việc; trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; vai trò trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị.

Đặc biệt, tại điểm 10 của điều 2 có quy định mới là: ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ủy viên Trung ương Đảng chủ động từ chức khi bản thân không đủ điều kiện, uy tín; hoặc để địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ chính trị; hoặc để xảy ra mất đoàn kết kéo dài; hoặc để cán bộ cấp dưới trực tiếp tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng phải xử lý bằng pháp luật.

Dự thảo nghị quyết yêu cầu từng ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương Đảng phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; công tác cán bộ; tham nhũng chính sách; tham vọng quyền lực, lạm quyền, lộng quyền; "lợi ích nhóm"; tham nhũng, hối lộ; chạy chức, chạy quyền; để người nhà, người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi… đang gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Dự thảo cũng nhấn mạnh một trong những việc phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống lại là chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thành tích, "tư duy nhiệm kỳ", công thần, tự cao, tự đại, háo danh, phô trương, "đánh bóng" tên tuổi; hứa suông, nói không đi đôi với làm; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác.

Không mua bất động sản ở nước ngoài, chơi golf...

Dự thảo quy định nêu gương cũng lưu ý từng ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương phải mẫu mực về đạo đức, lối sống, minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập. Đồng thời, từng ủy viên phải kiên quyết chống lạm quyền, lộng quyền, tham vọng quyền lực; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong đề xuất, ban hành cơ chế, chính sách để trục lợi; lợi ích cục bộ, thông đồng, thỏa hiệp, tạo cơ chế "xin - cho", "duyệt - cấp". Cùng với đó, chống việc can thiệp không đúng thẩm quyền vào công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án…

Dự thảo cũng chỉ rõ, kiên quyết chống lợi dụng doanh nghiệp hoặc để doanh nghiệp lợi dụng; liên kết lập "sân sau", "lợi ích nhóm"; dung túng, bao che, móc ngoặc, thông đồng với doanh nghiệp để trục lợi. Việc sử dụng tiền, tài sản của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm giàu bất chính, vụ lợi như mua đất, xây nhà, cho người thân du học, đi công tác, du lịch nước ngoài, chơi golf, tiêu dùng xa xỉ.

Không để bố, mẹ, con cái, vợ chồng, người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để can thiệp, chi phối, thao túng các công việc của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như công tác cán bộ, xin dự án, cấp đất, đấu thầu, mua cổ phần... Đồng thời, dự thảo cũng nêu rõ việc kiên quyết chống lối sống xa hoa, phô trương, ngạo mạn, coi thường pháp luật, sa vào các tệ nạn xã hội; đầu tư tài chính, mua bất động sản ở nước ngoài.

Vấn đề chạy chức, chạy quyền và tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cũng là một trong những nội dung mà từng ủy viên phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống.

Dự kiến, nghị quyết nêu gương sẽ được thông qua vào ngày bế mạc Hội nghị Trung ương 8, ngày 6-10.

56 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đã có 56 cán bộ diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật, trong đó có 11 ủy viên Trung ương, nguyên ủy viên Trung ương, khai trừ 1 nguyên ủy viên Bộ Chính trị khóa XII. Vì vậy, cần có một quy định của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục thực hiện các quy định nêu gương và chủ yếu tập trung xác định cụ thể trách nhiệm nêu gương của ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương.

Thế Dũng