Trước thêm Hội nghị Trung ương 9 khóa XII, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã có những chia sẻ với báo chí về việc Ban Chấp hành Trung ương sẽ xem xét danh sách nhân sự giới thiệu cho quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh việc xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược của Trung ương Đảng gắn chặt chẽ với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ và công tác nhân sự của mỗi nhiệm kỳ đại hội toàn quốc của Đảng. Việc xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược có một số điểm đổi mới căn bản, thể hiện trong kế hoạch số 11 của do Bộ Chính trị ban hành.

"Việc xây dựng quy hoạch được tiến hành theo phương châm làm từng bước, đến đâu chắc đến đó. Lộ trình là quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 trình Hội nghị Trung ương 9, sau đó tiến hành quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư" - ông Nguyễn Thanh Bình cho hay.

Phó Ban Tổ chức Trung ương: Không để lọt vào Trung ương những người tham vọng cá nhân - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh quy hoạch cán bộ cấp chiến lược sẽ kiên quyết không để lọt những người cơ hội chính trị, xu nịnh

Quy trình chuẩn bị cán bộ cấp chiến lược lần này cũng đã có nhiều đổi mới, được thực hiện trên cơ sở tiếp tục mở rộng dân chủ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc xem xét, phát hiện, giới thiệu nhân sự địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược cho đại hội toàn quốc của Đảng sắp tới đã cụ thể hóa về tiêu chuẩn, điều kiện đối với các chức danh theo quy định 90 của Bộ Chính trị khoá XII. Trong đó đã nêu rõ tiêu chuẩn chung cũng như tiêu chuẩn từng chức danh cụ thể của uỷ viên Trung ương, uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng bí thư, Chủ tịch nước...

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, quy trình chuẩn bị cán bộ cấp chiến lược đã được cụ thể hóa theo các bước rõ ràng. Cụ thể, quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch ở địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện theo 4 bước, quy trình rà soát, thẩm tra, phê duyệt quy hoạch ở Trung ương thực hiện theo 5 bước.

Về tiêu chí phẩm chất, năng lực của cán bộ được quy hoạch, ông Bình cho biết nhân sự được giới thiệu quy hoạch phải coi trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật. Cùng với đó là năng lực gắn với kết quả công tác, sản phẩm cụ thể ở lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng nhấn mạnh về yếu tố người được giới thiệu phải có hoài bão, khát vọng đổi với vì sự phát triển của đất nước. Đồng thời, đó cũng phải là người có hoài bão, khát vọng đổi mới vì sự phát triển đất nước.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh để quy trình giới thiệu cán bộ cấp chiến lược được chặt chẽ, các cơ quan chức năng còn có cơ chế kiểm tra, không để lọt vào quy hoạch những người có khuyết điểm như tự diễn biến, tự chuyển hoá; cơ hội chính trị, xu nịnh, chạy chức, chạy quyền, tham vọng cá nhân. "Bản thân và gia đình không gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước..."- ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, kết quả giới thiệu nhân sự thời gian vừa qua cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra, bước đầu góp phần khắc phục hiện tượng chạy quy hoạch hoặc vận động, xin phiếu giới thiệu thông qua quen biết.

Minh Chiến