Theo đó, để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án báo cáo Thủ tướng Chính phủ, UBND TP HCM xin ý kiến thống nhất với các tỉnh về một số nội dung liên quan đến đường Vành đai 3.

Về phân chia dự án thành phần, UBND TP HCM cho rằng các dự án thành phần nên xem xét phân chia thành các tiểu dự án gồm: dự án Giải phóng mặt bằng theo quy mô mặt cắt ngang hoàn chỉnh (bao gồm phần tuyến và nút giao); dự án Ðầu tư xây dựng phần đường song hành; dự án Ðầu tư xây dựng đường nối (tuyến nối vào KCN Ông Kèo - tỉnh Ðồng Nai, tuyến nối với nút giao Thủ Ðức - TP HCM). UBND các tỉnh Ðồng Nai, Bình Dương, Long An chịu trách nhiệm thực hiện các dự án thành phần xây dựng đường song hành (bao gồm giải phóng mặt bằng theo quy mô mặt cắt ngang hoàn chỉnh) trên địa bàn do địa phương mình quản lý.

Về khái toán tổng mức đầu tư các dự án thành phần đầu tư xây dựng đường song hành và công tác giải phóng mặt bằng theo quy mô mặt cắt ngang hoàn chỉnh, giai đoạn 1 khoảng 51.777 tỉ đồng (chưa bao gồm 8.300 tỉ đồng tuyến nối vào KCN Ông Kèo - tỉnh Ðồng Nai và tuyến nối với nút giao Thủ Ðức - TP HCM), giai đoạn hoàn chỉnh khoảng 64.967 tỉ đồng, trong đó giải phóng mặt bằng khoảng 44.229 tỉ đồng. UBND các tỉnh Ðồng Nai, Bình Dương, Long An cho ý kiến đầu tư tuyến nối vào KCN Ông Kèo - tỉnh Ðồng Nai và tuyến nối với nút giao Thủ Ðức - TP HCM trong giai đoạn 1 với khái toán tổng mức đầu tư khoảng 60.077 tỉ đồng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như để kịp trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp thứ 2 (dự kiến tháng 10-2021), UBND TP HCM đề nghị UBND các tỉnh Ðồng Nai, Bình Dương, Long An có văn bản thống nhất giao UBND TP HCM làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án Ðầu tư đường Vành đai 3. Ðồng thời, có ý kiến về hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải tại Công văn 7770 ngày 29-7-2021 cũng như đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh khi triển khai thực hiện dự án.

UBND TP HCM cũng đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận khẩn trương chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan gửi UBND các tỉnh Ðồng Nai, Bình Dương, Long An; tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để triển khai các bước tiếp theo đúng quy định. 

N.Phan