Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm đào tạo các ngành nghề mới và các kỹ năng nghề mới cho ít nhất 4 ngành, nghề ở trình độ cao đẳng và trung cấp, ưu tiên cho các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ mới, công nghệ cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Tổng số học tham gia đào tạo thí điểm khoảng 100 người. Đào tạo lại để nâng cao kiến thức, kỹ năng gắn với chuyển đổi việc làm cho người lao động bị tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho ít nhất 300.000 lượt người với thời gian đào tạo, bồi dưỡng dưới 1 năm.

Phú Yên đẩy mạnh đào tạo nhân lực đáp ứng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - Ảnh 1.

Trung tâm phục vụ hành chính công là nơi là nơi cần áp dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

Đối tượng đào tạo là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (tham gia các chương trình đào tạo ngành, nghề mới, các chương trình đào tạo bổ sung kỹ năng mới, kỹ năng tương lai) đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đối tượng đào tạo lại là người lao động trong các doanh nghiệp để chuyển đổi nghề nghiệp do chịu tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; người lao động trong các doanh nghiệp ở những ngành nghề công nghệ mới hoặc cần nâng cao kiến thức, kỹ năng để tiếp thu, làm chủ và khai thác hiệu quả tiến bộ khoa học và công nghệ ở các trình độ của giáo dục nghề nghiệp. Thời gian đào tạo đến năm 2025.

UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh này phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chuẩn đầu ra, định mức kinh tế - kỹ thuật, chương trình đào tạo, đào tạo lại theo hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; tổ chức đặt hàng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp có đủ điều kiện để tham gia đào tạo, đào tạo lại theo quy định. 

Mỹ Anh