Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 được Quốc hội thông qua sáng nay 2-6, Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự án Luật Đường bộ và dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2023), và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2024).

Quốc hội đồng ý tách Luật Giao thông đường bộ thành 2 luật - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo tiếp thu, giải trình về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Ảnh: Phạm Thắng

Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cho biết việc xây dựng, ban hành Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, nội luật hóa các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Đồng thời, khắc phục những bất cập, hạn chế của Luật Giao thông đường bộ hiện hành, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. 

Theo ông Hoàng Thanh Tùng, việc tách Luật Giao thông đường bộ hiện hành thành 2 luật cũng phù hợp với xu hướng xây dựng các đạo luật cụ thể, có phạm vi điều chỉnh hẹp, tập trung vào một lĩnh vực, quy định chi tiết để áp dụng ngay được, hạn chế việc phải đợi ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Về dự án Luật Đường bộ, theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, đã rà soát phạm vi điều chỉnh và các quy định của dự thảo Luật bảo đảm phân định rành mạch với dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Qua đó, thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; bổ sung, cập nhật đánh giá tác động đối với các nội dung về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về đường bộ, về quản lý đối với phương tiện giao thông công nghệ, phân định các loại hình kinh doanh vận tải. Đồng thời, bổ sung, phân tích làm rõ các tồn tại, bất cập và giải pháp khắc phục về đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ...

Về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đã rà soát, chỉnh lý nội dung về phạm vi điều chỉnh, về hành vi bị nghiêm cấm, các quy tắc giao thông đường bộ, điều kiện phương tiện tham gia giao thông và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tổ chức chỉ huy điều khiển giao thông, giải quyết tai nạn giao thông, tuần tra, kiểm soát, ứng dụng khoa học, công nghệ trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ...

Trước đó, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Tổng thư ký Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến các đại biểu Quốc hội về một số nội dung của hai luật được tách từ Luật giao thông đường bộ hiện hành là Luật giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật bảo đảm an toàn trật tự giao thông đường bộ.

Kết quả xin ý kiến về việc có tách thành 2 luật hay không, có 104 đại biểu tán thành, tương đương 21,62% tổng số đại biểu Quốc hội; có 302 ý kiến không tán thành việc tách luật, tương đương 62,7% tổng số đại biểu Quốc hội.

Minh Chiến - Huy Thanh