Để thực hiện đầy đủ, đúng quy định việc bỏ phiếu, cử tri cần nắm rõ các bước quan trọng sau:

Điền phiếu đủ và đúng:

Cử tri gạch ngang giữa cả họ và tên người ứng cử không tín nhiệm.

Cử tri không được viết thêm, ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không được bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu, hoặc bỏ phiếu bầu trắng. Nếu viết hỏng, cử tri có quyền được đổi phiếu bầu khác.

Cử tri không được khoanh tròn, gạch chéo, gạch dưới, gạch trên hàng họ và tên người ứng cử; không được đánh dấu những kí tự đặc biệt trên phiếu bầu.

Không ai được xem khi cử tri viết phiếu bầu, kể cả thành viên tổ bầu cử.

Dưới đây là quy trình đầy đủ các bước thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:

6 bước bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Nguồn: Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội

A.Thanh