Tý Bà Dòm khai mua 2 khẩu súng vì “mê chơi súng”

Lê Vĩnh