Hỏi dân để biết trong Trung ương đồng chí nào chưa bị lộ? - Ảnh 1.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Vũ Quốc Hùng

"Trung ương đang bàn chuyện đó. Tất cả những người họp hội nghị đang bàn việc làm thế nào để chọn được tinh hoa của đất nước, còn tất cả những người ngồi đó hiện có phải là tinh hoa không thì cần bằng thực tế chứng minh và hỏi dân thì mới biết được.

Những "đồng chí đã bị lộ" vừa qua chính là những người không xứng đáng. Còn giờ có những người trong Trung ương có phải "chưa bị lộ" không thì chưa biết được. Bản thân Trung ương, trong đó có các cơ quan chức năng, như Ủy ban Kiểm tra Trung ương tới đây phải biết được điều đó. Mà muốn biết thì phải hỏi dân. Không gì qua mắt người dân được.

...Tăng thẩm quyền cũng là hướng tốt, để quyền quyết định của cơ quan kiểm tra trực tiếp hơn, không qua "cầu cấp" nữa. Nhưng việc đó cũng cần tính nhiều chiều. Muốn tăng thẩm quyền thì ủy ban kiểm tra các cấp cũng phải có trách nhiệm rất cao.

Hiện tại, muốn xử lý kỷ luật một ủy viên Trung ương cần phải thông qua Ban chấp hành Trung ương, kỷ luật cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ có thể đề nghị. Vậy nếu có hình thức nào đó để Ủy ban Kiểm tra có thể làm được việc đó luôn thì sẽ đỡ "cầu cấp".

Nhưng thực ra, việc đó cũng không quá phức tạp, nhiêu khê. Vấn đề không phải là "xử" thật nặng mà là chỉ ra được sai phạm của cán bộ. Đó là bước cơ bản".

(Nguyên uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương VŨ QUỐC HÙNG nêu ý kiến trên Dân Trí ngày 12-9).