Loại bỏ những cán bộ “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh“

Nhận diện cán bộ có đầy đủ phẩm chất là câu chuyện không hề dễ dàng, cần có sự thẳng thắn, minh bạch trong công tác cán bộ.

Loại bỏ những cán bộ “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh“
Xem thêm