Ngộ nhận vào Đảng để có địa vị - Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt

... Tôi cũng hay suy nghĩ về công tác cán bộ, là Đảng nên có phương thức không chỉ đào tạo lựa chọn cán bộ trong Đảng mà phải lựa chọn được nhiều người có đức, có tài nhưng họ không phải đứng trong hàng ngũ của Đảng có thể gánh vác được công việc cho Đảng.

Còn nếu chỉ trong Đảng mới quy hoạch, thì sẽ dẫn đến hai yếu tố: Một là những người vào Đảng chưa chắc đã vì lý tưởng mà vào Đảng để thuận với quy chế, tiêu chuẩn để có cơ hội tiến thân. Với động cơ đó thì họ có là đảng viên thì quần chúng cũng không ai mến phục. Cho nên việc quy định, quy chế trong Đảng đối với Đảng viên là rất cần nhưng làm sao để mọi người đừng ngộ nhận là vào Đảng để có địa vị.

Hai là những người đã vào Đảng rồi phải tự thấy, tự nguyện làm việc hết mình cho dân. Chế độ chính sách của Đảng có gì, mình được hưởng cái đó thì sao gọi là thiệt. Chỉ những người có động cơ không đúng thì mới suy nghĩ thiệt hơn".

(Ông PHẠM THẾ DUYỆT, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chia sẻ trên VOV ngày 20-2).