Sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, các cơ quan có thẩm quyền, các ngành, các cấp tiếp tục triển khai các kế hoạch, biện pháp cụ thể để thể chế hóa chủ trương này.

Có thể nói, với chủ trương lớn, mang tính đột phá này thì việc triển khai để sớm đi vào thực tiễn cần phải cụ thể hóa, quy định chi tiết để có cơ sở áp dụng. Bước đầu triển khai có thể sẽ gặp một số khó khăn, vướng mắc như việc bảo vệ đến đâu, chế tài xử lý như thế nào... khi những cán bộ thuộc diện dám nghĩ, dám làm có sai sót, vi phạm pháp luật, thậm chí có dấu hiệu tội phạm.

Do đó, vấn đề này phải được tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa sao cho dễ áp dụng nhưng cũng không bị lợi dụng, tùy tiện nhằm chạy tội, thoát tội hoặc trù dập người tài, người dám đột phá vì lợi ích chung. Vấn đề này có thể coi là mấu chốt, quan trọng nhất khi triển khai Kết luận số 14-KL/TW và bảo đảm chủ trương này phát huy hiệu quả trong thực tế.

Tôi cho rằng cần phải có "khung", có "sàn", không gian cụ thể cho những cán bộ nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm triển khai ý tưởng sáng tạo, quyết tâm của mình vì lợi ích chung. Theo đó, cần mạnh dạn, quyết đoán trao cho họ "kim bài miễn tử" trong những phạm vi, lĩnh vực nhất định để họ có thể tự do sáng tạo, triển khai thực hiện các ý tưởng, quyết sách của mình.

Một khi có cơ sở pháp lý, không gian sáng tạo, cán bộ có tâm huyết, trí tuệ sẽ thật sự yên tâm, toàn tâm, toàn ý cống hiến tài năng, phục vụ cho đất nước, nhân dân. Đây cũng là cách hiệu quả để phát hiện người tài, sử dụng được người tài phục vụ sự phát triển nhanh, bền vững, thịnh vượng của đất nước.

Phạm Văn Chung