Ông Trần Đức Long, Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra BHXH Việt Nam, trả lời: Căn cứ Luật Tố cáo và quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ban hành kèm theo Quyết định 378/QĐ-BHXH ngày 11-3-2020 của BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 700/QĐ-BHXH về việc thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập tổ xác minh nội dung đơn của ông Trị. Theo đó, đơn của ông Trị đã được thụ lý giải quyết kể từ ngày 28-4-2020, thời hạn giải quyết tố cáo là 30 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Tr.Anh