Ngày 12-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021.

Dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Tại điểm cầu TP HCM, dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Phan Văn Mãi; Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải; nhiều lãnh đạo TP…

Báo cáo tại hội nghị, GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đồng lý luận Trung ương cho hay để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, chất lượng thiết thực, cần tập trung tốt 3 nội dung: Học tập, làm theo Bác Hồ và nêu gương của cán bộ đảng viên. Trong đó, cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ đảng viên. 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội. 

Nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu…

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 trong nhiệm kỳ này, phải tạo sự chuyển biến với 3 nội dung là đổi mới việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới và thể hiện đột phá trong việc làm theo; việc nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cao cấp.

Cần đổi mới hình thức học tập Bác Hồ - Ảnh 1.

Tại điểm cầu TP HCM. Ảnh: Nam Hoàng

Trưởng Ban Tuyên giao Trung ương đề nghị lãnh đạo các cấp tiếp tục quán triệt tinh thần hội nghị sơ kết Chỉ chị 05, nhất là quán triệt sâu sắc bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Trên tinh thần đó đề nghị lãnh đạo các cấp xác định nghiên cứu tiếp thu, sâu sắc những nội dung chuyên đề tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên về nội dung giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là động lực là nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực vượt qua khó khăn, thách thức góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu giúp cho cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu học tập đến tất cả cán bộ đảng viên và nhân dân và hằng năm có tiến hành công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện từ cơ sở gắn với tình hình thực tiễn nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan đơn vị. Muốn học tốt, làm tốt, nêu gương tốt thì phải đặc biệt quan tâm đến công tác triển khai thực hiện.

"Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đề nghị cấp ủy các cấp chủ động sáng tạo, đổi mới hình thức học tập, tuyên truyền. Song phải bảo đảm chất lượng thiết thực và hiệu quả. Trong đó chú ý thực hiện có hiệu quả kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05" – ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Trường Hoàng