Đây là nội dung tại Công văn 777/CNTT-PM ngày 15-5-2021 về nâng cấp ứng dụng VssID.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, có 04 dịch vụ công liên quan đến sổ hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế được cung cấp trên ứng dụng VssID gồm:

(1) Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất;

(2) Chuyển địa bàn hưởng lương hưu, trợ cấp hiểm xã hội.

(3) Thay đổi hình thức lĩnh hoặc thông tin người hưởng hiểm xã hội

(4) Cấp lại sổ hiểm xã hội do hỏng, mất.

4 thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được cung cấp trên VssID - Ảnh 1.

4 thủ tục về BHXH, BHYT được cung cấp trên VssID (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, còn bổ sung một số chức năng trên ứng dụng VssID như:

- Bổ sung chức năng cho phép người dùng đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan hiểm xã hội(hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục gửi kèm).

- Bổ sung tiện ích "Mời cài đặt VssID" cho phép người dùng gửi tin nhắn với nội dung là đường dẫn để cài đặt ứng dụng VssID trên các kho ứng dụng.

- Bổ sung Phiếu điều chỉnh lương hưu tại mục "Thông tin hưởng/Hàng tháng/Phiếu điều chỉnh lương hưu.

- Bổ sung chức năng "Giấy được cấp theo Thông tư 56/2017/TT-BYT" tại mục "Sổ khám chữa bệnh". Chức năng cho phép hiển thị các loại giấy theo quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29-12-2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế của người dùng đã được các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp, có trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT.

- Bổ sung ảnh cá nhân tại màn hình "Sử dụng thẻ bảo hiểm y tế".

A.Chi