Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Điểm b, khoản 2 điều 70 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định khi nhận được thông báo của NSDLĐ, các thành phần phải tham dự họp (quy định tại điểm b, điểm c khoản 1, điều 122 của Bộ Luật Lao động) phải xác nhận tham dự cuộc họp với NSDLĐ. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự không thể tham dự họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo thì NLĐ và NSDLĐ thỏa thuận việc thay đổi thời gian, địa điểm họp. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì NSDLĐ quyết định thời gian, địa điểm họp.