Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại khoản 4 điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, đối với DN 100% vốn nhà nước hoặc DN cổ phần hóa từ DN nhà nước, khi chấm dứt hợp đồng lao động với NLĐ mà NLĐ có thời gian làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, DN thuộc khu vực nhà nước và chuyển đến làm việc tại DN đó trước ngày 1-1-1995 nhưng chưa nhận TCTV thì người sử dụng lao động có trách nhiệm tính cả thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho mình và thời gian làm việc thực tế ở khu vực nhà nước trước đó. Trong đó bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nước, DN nhà nước.

Căn cứ quy định trên, khi ông Hiên nghỉ việc, công ty cổ phần có trách nhiệm chi trả TCTV cho cả thời gian ông đã làm việc thực tế cho DN và thời gian làm việc thực tế ở đơn vị sự nghiệp công lập trước đó.