Bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT

Công văn nêu rõ: Ngày 2-12-2014, tổng giám đốc BHXH Việt Nam đã ký Quyết định số 1313/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ BHYT. Trong đó, điểm 1.9, khoản 1, điều 3 quy định: “Thời điểm đủ 5 năm liên tục: ghi từ ngày …/…/… tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục. Chẳng hạn, người đã có đủ 5 năm tham gia BHYT liên tục trở lên tính đến ngày 1-1-2015 thì ghi từ ngày 1/1/2015; từ ngày 1-1-2015 trở đi, những người tham gia BHYT bắt đầu đủ 5 năm liên tục thì ghi từ ngày đầu tiên của năm thứ 6”. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, đến nay, nhiều người đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục nhưng chưa được in thông tin “thời điểm đủ 5 năm liên tục” trên thẻ, gây phiền hà trong việc khám chữa bệnh BHYT.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, TP tiến hành rà soát dữ liệu người tham gia BHYT để thực hiện đổi thẻ BHYT có bổ sung thông tin “thời điểm đủ 5 năm liên tục” khi thẻ của họ hết thời hạn sử dụng. Trường hợp khi khám chữa bệnh BHYT được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả thì thực hiện ngay việc đổi thẻ BHYT mới có bổ sung thông tin “thời điểm đủ 5 năm liên tục” trả cho người tham gia BHYT.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị BHXH các tỉnh, TP bảo đảm việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam; sử dụng trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh, TP và phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn để thông tin cho mọi người dân được biết về quy trình khám chữa bệnh BHYT, cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả; đổi thẻ BHYT có bổ sung thông tin “thời điểm đủ 5 năm liên tục” và các thông tin khác liên quan đến việc thực hiện chính sách BHYT.

K.Linh