Theo đó, đề án tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống CĐ và xã hội về vai trò, trách nhiệm của tổ chức CĐ trong việc tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tuyên truyền, vận động người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, tuân thủ pháp luật, tác phong làm việc, tinh thần phục vụ nhân dân, gắn bó với đơn vị, doanh nghiệp; phát động các phong trào thi đua, làm tốt công tác khen thưởng; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chú trọng công tác thương lượng, đối thoại, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại các CĐ cơ sở…

Bình Phước: Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động - Ảnh 1.

Hội thi tay nghề giỏi là một trong những chương trình nâng cao trình độ cho người lao động

Theo LĐLĐ tỉnh Bình Phước, đề án sẽ góp phần tăng tỉ lệ lao động đã qua đào tạo về chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tuân thủ pháp luật, tác phong làm việc… Từ đó nâng cao năng suất lao động, thu nhập cho người lao động và doanh nghiệp.

Tin-ảnh: Đ.Trọng