Bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm

 

Ông Đặng Minh Thành, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Giữa công ty và anh Hải có hợp đồng trách nhiệm khi giao nhận tài sản. Theo đó, trong năm đầu tiên, nếu để xảy ra mất mát thì người lao động phải bồi thường 90% giá trị tài sản. Pháp luật lao động quy định người lao động gây thiệt hại cho người sử dụng lao động mà có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm. Việc công ty yêu cầu anh Hải bồi thường 22 triệu đồng là theo hợp đồng giữa hai bên.