Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu. Theo đó, từ 1-1-2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ, sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Cách xác định thời điểm nghỉ hưu, thời điểm bắt đầu nhận lương hưu - Ảnh 1.

Trong đó:

- Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

- Thời điểm người lao động được nhận lương hưu là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

Ví dụ:

- Anh A là lao động nam sinh tháng 1-1961:

+ Thời điểm nghỉ hưu của anh A sẽ là kết thúc ngày cuối cùng của tháng 4-2021 (đủ 60 tuổi 03 tháng).

+ Thời điểm bắt đầu nhận lương hưu của anh A sẽ là ngày đầu tiên của tháng 5-2021.

- Chị B là lao động nữ sinh tháng 1-1966:

+ Thời điểm nghỉ hưu của chị B sẽ là kết thúc ngày cuối cùng của tháng 5-2021 (đủ 55 tuổi 04 tháng).

+ Thời điểm bắt đầu nhận lương hưu của chị B sẽ là ngày đầu tiên của tháng 6-2021.

Lưu ý: Trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì lấy ngày 1 tháng 1 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm nhận lương hưu.

A.Chi ẢNH: HOÀNG TRIỀU