Ưu tiên hàng đầu của các CĐ cơ sở trực thuộc trong năm 2019 là chủ động tham mưu với người sử dụng lao động tổ chức hội nghị người lao động (NLĐ) và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; phấn đấu 100% đơn vị trực thuộc tổ chức thành công hội nghị NLĐ và tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

Cải thiện bữa ăn giữa ca cho công nhân - Ảnh 1.

Chương trình nâng cao kỹ năng cho cán bộ Công đoàn do Công đoàn Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn tổ chức

Trong năm 2018, thực hiện chức năng đại diện, 16 CĐ cơ sở đã tổ chức cho CNVC-LĐ gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo đơn vị về các vấn đề liên quan đến việc làm, thu nhập. Qua đối thoại, hầu hết các kiến nghị chính đáng của đoàn viên và NLĐ đều được giải quyết thỏa đáng. Thực hiện chương trình "Nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca", các CĐ cơ sở đã vận động nhiều doanh nghiệp nâng tiền ăn trưa từ 25.000 đồng/người/ngày lên 35.000 đồng/người/ngày.

Tin-ảnh: H.Đào