Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) vừa có công văn trả lời cách tính tiền lương làm thêm giờ tại doanh nghiệp (DN) nhà nước. 

Cụ thể: Theo quy định tại khoản 4, 5 điều 9 và khoản 1, điều 14 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1-9-2016 của Bộ LĐ-TB-XH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với NLĐ làm việc trong công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì quỹ tiền lương kế hoạch của NLĐ được xác định dựa trên số lao động và mức tiền lương bình quân gắn với năng suất lao động và lợi nhuận kế hoạch, trong đó công ty có lợi nhuận mà mức tiền lương bình quân kế hoạch thấp hơn mức tiền lương trong HĐLĐ thì mức tiền lương bình quân kế hoạch được tính bằng mức tiền lương bình quân trong HĐLĐ.

Căn cứ tính lương làm thêm giờ tại doanh nghiệp nhà nước - Ảnh 1.

Quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở số lao động thực tế sử dụng bình quân và mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức tăng hoặc giảm năng suất lao động và lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch, trong đó công ty lỗ hoặc không có lợi nhuận nhưng mức tiền lương bình quân thực hiện thấp hơn mức lương theo HĐLĐ thì quỹ tiền lương thực hiện được tính trên mức lương bình quân trong HĐLĐ, cộng với tiền lương của ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương (nếu chưa tính đến) và tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, khi làm thêm giờ theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Trường hợp công ty có lợi nhuận nhưng mức tiền lương bình quân thực hiện thấp hơn mức lương theo HĐLĐ thì công ty căn cứ các nguyên tắc nêu trên để xác định quỹ tiền lương thực hiện cho NLĐ.


Đ.Viên