Cấn trừ ngày phép sai

 

Ông Nguyễn Hồng Phúc, phó giám đốc công ty, trả lời: Qua trao đổi với cơ quan chức năng, chúng tôi thấy cách trừ ngày phép như vậy là chưa đúng quy định. Chúng tôi sẽ chấn chỉnh tron