Đây là nội dung quan trọng tại Nghị định 112/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 20/11/2017) về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong (TNXP) cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.

Chế độ trợ cấp với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam - Ảnh 1.

Nữ TNXP trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh tư liệu

Theo đó, TNXP cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 26-3-1965 đến ngày 30-4-1975 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau được trợ cấp như sau:

- TNXP đủ điều kiện tại Điều 3 Nghị định 112/2017/NĐ-CP được trợ cấp một lần 2,5 triệu đồng khi kháng chiến từ 2 năm trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi mỗi năm cộng thêm 800.000 đồng;

- TNXP có giấy tờ nhưng không thể hiện rõ thời gian kháng chiến thì được trợ cấp một lần 2,5 triệu đồng;

- TNXP từ trần trước ngày Nghị định này có hiệu lực, thân nhân được trợ cấp một lần 3,6 triệu đồng

- TNXP mất khả năng lao động, không nơi nương tựa được xét trợ cấp 540.000 đồng/tháng;

- TNXP đã được trợ cấp một lần hoặc đang được trợ cấp hàng tháng mà từ trần hoặc từ trần sau ngày Nghị định này có hiệu lực mà chưa được trợ cấp một lần hoặc hàng tháng thì người lo mai táng được trợ cấp mai táng theo pháp luật BHXH.


Đ.Viên