Ông Nguyễn Văn Bé Hai, phó giám đốc nhà máy, trả lời: Việc trả lương cho nhân viên ngoài hệ số lương cơ bản còn có thêm hệ số lương sản phẩm tùy thuộc vào hiệu quả hoạt động. Trước đây, nhà máy vẫn thanh toán đầy đủ 400% lương trên cả 2 hệ số đó cho nhân viên làm việc ngày lễ nhưng nhiều tháng gần đây, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà máy gặp khó. Để chia sẻ khó khăn chung, ban giám đốc và Công đoàn thống nhất hạ mức lương làm việc ngày lễ 2-9 vừa qua xuống còn 200%. Việc này được đưa ra hỏi ý kiến công khai và được đa số đồng ý, sau đó đưa ra hội nghị người lao động. Dù chỉ nhận được 200% (lương cố định và sản phẩm) nhưng người lao động (NLĐ) vẫn nhận khoản tiền lớn hơn 400% của lương cố định.

Chúng tôi thừa nhận việc trả lương làm việc ngày lễ 2-9 vừa qua có chỗ chưa hợp lý. Ban giám đốc đã tiếp thu, điều chỉnh, có cách tính mới, đưa xuống lấy ý kiến tổ bảo vệ và thỏa thuận lại với nhân viên. Nói thêm, đây chỉ là thỏa thuận tạm thời trong điều kiện khó khăn chứ không phải cố định. Khi sản xuất tốt hơn, nhà máy sẽ điều chỉnh chính sách lương thưởng, bảo đảm quyền lợi NLĐ.