Trả lương không đúng thỏa thuận

Ông Lê Minh Thắng, giám đốc công ty, trả lời: Đúng là công ty có cam kết trả lương ít nhất 10 triệu đồng/tháng nhưng do 4 tháng liên tục, bộ phận của anh Phương không đạt doanh số nên chỉ được trả lương theo tỉ lệ tương ứng với doanh số thực hiện. Khi anh Phương xin nghỉ việc, công ty chưa tìm được người thay thế nên đề nghị anh làm thêm 2 tháng. Nếu anh không đồng ý, công ty sẽ xem xét, cho anh nghỉ việc theo nguyện vọng.