Trong 2 ngày làm việc, các đại biểu sẽ bàn bạc và quyết định theo thẩm quyền về công tác quy hoạch nhân sự ban chấp hành, đoàn chủ tịch giai đoạn 2018-2023; đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XII) và công tác cán bộ. Đoàn chủ tịch cũng bàn, quyết định các nội dung: Báo cáo về việc triển khai thu kinh phí Công đoàn (CĐ) khu vực sản xuất - kinh doanh qua tài khoản ngân hàng; những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản CĐ; tờ trình đề án phát động phong trào "Nói không với tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức"; báo cáo kết quả thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ"; tờ trình về kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2018...

Chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội XII Công đoàn Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì hội nghị

Hội nghị cũng cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả hoạt động CĐ năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; tờ trình về chủ đề thảo luận tại Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII; tờ trình về các nội dung của "Đề án giao khoán lợi nhuận cho các đơn vị kinh tế CĐ"; tờ trình kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 18-NQ-TW ngày 25-10-2017 (một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả).

Tin-ảnh: V.Duẩn