- BHXH TP HCM trả lời: NLĐ vừa có thời gian nghỉ ốm đau vừa có thời gian nghỉ không lương thì những ngày nghỉ ốm vẫn được thanh toán trợ cấp ốm đau nếu có chứng từ nghỉ hưởng BHXH theo quy định. Những ngày nghỉ không lương không thanh toán trợ cấp ốm đau.