BHXH Việt Nam trả lời: Tại khoản 3 điều 49 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung quy định cơ quan, tổ chức, NSDLĐ có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng và phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho NLĐ trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà NLĐ đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT. Do đó, việc chậm đóng, nợ tiền đóng BHXH, BHYT làm ảnh hưởng đến quyền lợi NLĐ là trách nhiệm của công ty.

Trong trường hợp này, công ty phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho NLĐ trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà NLĐ đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT. Ông không thể tham gia BHYT tự nguyện theo đối tượng hộ gia đình (đối tượng tự đóng) do còn ràng buộc hợp đồng với công ty - thuộc đối tượng tham gia BHYT theo nhóm NLĐ và NSDLĐ đóng quy định tại khoản 1 điều 1 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ.