Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Điều 31 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo HĐLĐ đã giao kết nếu còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác. Ở trường hợp trên, mặc dù trong bản thỏa thuận tạm hoãn HĐLĐ của công ty và ông Tài không ghi thời hạn kết thúc nhưng có thể hiện lý do phải tạm hoãn HĐLĐ là ngừng hoạt động do dịch Covid-19. Như vậy, khi công ty hoạt động trở lại thì không còn lý do tạm hoãn nên phải bố trí công việc theo HĐLĐ đã giao kết với ông. Ông có thể đến công ty yêu cầu tiếp tục thực hiện HĐLĐ. Trường hợp công ty không nhận lại hay không bố trí công việc, ông có thể gửi khiếu nại đến cơ quan quản lý lao động địa phương để được can thiệp, bảo vệ quyền lợi.